ЯК ВИТРАЧАТИ ЧАС


 

          Умiння розпоряджатися своiм часом — життєво важлива навичка. Кожен має створити свою унiкальну систему керування часом.
 
       Якщо потрiбно проїхати 100 кiлометрiв на возi, то за його швидкостi 10 кiлометрiв на годину буде потрiбно 10 годин. А якщо їхати на автомобiлi, то потрiбна лише година, до чого тут час? Тут важлива технологiя його використання. Тому проблема браку часу — це проблема не часу, як такого, а ефективностi його використання.
 
       Один у цю мить гори зрушує, а iнший як результат пред’являє тiльки свої намiри щось зробити.
 
       Витративши час та зусилля на розвиток навичок керування часом, Ви обов’язково досягнете позитивних результатiв.
 
 

Поради-рекомендацiї з розвитку навичок особистого тайм-менеджменту

 

Оптимiзуйте сон i харчування.
 
Розвивайте свої загально-навчальнi та iнтелектуальнi вмiння.
 
Формулюйте та уточнюйте свої цiлi (життєвi, стратегiчнi, поточнi, оперативнi).
 
Виробляйте в себе «вiдчуття часу» й «вiдчуття ефективностi».
 
Робiть перспективнi й поточнi записи («матерiалiзуйте свої думки»).
 
Плануйте свiй час. Ведiть щоденник. Плануйте просто й гнучко (не ставайте «рабом» планiв).
 
Видiляйте найважливiшi справи.
 
Контролюйте себе (рефлексiя).
 
Установлюйте власнi строки виконаняя завдання (геаiiпе), керуючись засадами гнучкого планування.
 
Закладайте часовi резерви (60-20-20).
 
Групуйте однотиiпнi справи.
 
Враховуйте свої особистi якостi (спонтаннiсть - зiбранiсть, сова - жайноронок).
 
Свiдомо враховуйте в робочих планах коливання рiвня працездатностi протягом доби (у ранковий, обiднiй, вечiрнiй час).
 
Будьте завжди готовi до зустрiчi з потрiбними людьми.
 
Оптймiзуйте телефоннi розмови.
 
Максимально використовуйте можливостi свого мобiльного телефону (сигнали, нагадування, диктофон тощо).
 
Не дозволяйте собi вiдкладати справи, посилаючись на рiзнi приводи.
 
Визначте власних внутрiшнiх i зовнiшнiх «убивць» часу.
 
Навчiться швидко перемикатися з однiєї справи на iншу.
 
Використовуйте «метод подвоєння» (справи, якi можна поєднувати).
 
Делегуйте повноваження й перекладайте обов’язки.
 
Створiть собi позитивний тайм-менеджмент-iмiдж (ваше оточення має знати, що Ви цiнуєте свiй i чужий час).
 
Намагайтесь не перевтомлюватися.
 
Заохочуйте себе, мотивуйте.
 
Найважливiшi завдання виконуйте рано вранцi (вiдчуття успiху).
 
Свiдомо усамiтнюйтеся i встановлюйте «неприйомнi годйни».

Коментарі